προγράμματα για ενήλικες

Millennials: η γενιά της κρίσης

Ετήσιο πρόγραμμα για νέους 18 – 28 ετών με διάρκεια 7 συναντήσεων. Στόχος του προγράμματος η εξοικείωση των νέων με τις παραμέτρους που επηρρεάζουν την εξέλιξή τους, καθώς και με τρόπους καλύτερης διαχείρισης αποφάσεων.

Ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων: ενδοσκόπησης, στοχοθέτησης, επίλυσης συγκρούσεων, οριοθέτησης, διαχείρισης χρόνου, συνέργειας, ορθολογιστικής και αποκλίνουσας σκέψης.