Ποιοι είμαστε

Η Ανέλιξη είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που ερευνά, δημιουργεί, εξελίσσει και εφαρμόζει καινοτόμα επιμορφωτικά προγράμματα. Στόχος των προγραμμάτων μας είναι η αυτοπραγμάτωση και η διαρκής προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και βασίζονται στις θεμελιακές αξίες της Ανθρωποκεντρικής Θεωρίας του Carl Rogers (αυτοπραγμάτωση, αυτοεκτίμηση, ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, αυθεντικότητα, ανάληψη προσωπικής ευθύνης).

Η αποστολή μας

Βασιζόμενοι στην αρχή του εθελοντισμού ενεργοποιούμε άτομα, οικογένειες, συλλόγους, κοινότητες να αναλάβουν την ευθύνη μιας θετικότερης στάσης ζωής και εξέλιξης.

Οι αξίες μας

Οι αξίες που διέπουν τους εθελοντές, τα μέλη και τα προγράμματα της Ανέλιξης είναι:

01

ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν ευθύνονται «οι άλλοι» για ό,τι μου συμβαίνει… η ζωή μου είναι το αποτέλεσμα των επιλογών μου. Αν θέλω να ζω διαφορετικά, μαθαίνω να κάνω άλλες επιλογές αναλαμβάνοντας την ευθύνη των συνεπειών τους.

02

ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ

Η ανθρώπινη τάση να εξελιχθούμε, να ανεξαρτητοποιηθούμε, να δημιουργήσουμε και να εκφραστούμε σε μια αυθεντική ζωή.

03

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ

Η ειλικρινής αίσθηση του εαυτού μας ως η οδός αυτοαξιολόγησης και επικοινωνίας με άλλους.

04

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Η συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου και η κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων του.

05

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Με αίσθημα ευθύνης εργαζόμαστε για το κοινό καλό και βοηθάμε όσους μας έχουν ανάγκη.

Ο Σκοπός του Σωματείου

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού μας, σκοπός του σωματείου είναι:

01
Να παρακινήσει και να ενδυναμώσει τους ανθρώπους, ώστε να εξελίξουν τον εαυτό τους.
02
Να παρέχει ενημέρωση σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο μέσα από ποικίλες δράσεις αναφορικά με την βελτίωση της ποιότητας ζωής και να ενθαρρύνει νέες ιδέες δράσης.
03
Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και υποστήριξης σε φορείς και ιδρύματα που υποστηρίζουν παιδιά, ενήλικες όπως κοινωφελή ιδρύματα, ορφανοτροφεία, ιδρύματα προστασίας παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες, νοσοκομεία και εν γένει νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
04
Η ενδυνάμωση ατόμων που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα ανθρώπων όλων των ηλικιακών ομάδων (παιδιά, ενήλικες, τρίτη ηλικία).
05
Η ανταλλαγή απόψεων και η παροχή ενημέρωσης σε όλους τους κοινωνικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ενδεικτικά σχολεία, νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, ιδρύματα προστασίας παιδιών, κοινωφελή ιδρύματα).
06
Η συνεργασία με κοινωνικούς, ασφαλιστικούς, επιστημονικούς, πνευματικούς οργανισμούς και οργανώσεις, καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο φορέα, ίδρυμα, οργανισμό και υπουργείο, με άλλους συλλόγους, ιδρύματα, με ενώσεις ή συνδέσμους ή ομοσπονδίες και γενικά με κάθε φορέα.

Πoιοι είμαστε

Η Ανέλιξη είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που ερευνά, δημιουργεί, εξελίσσει και εφαρμόζει καινοτόμα ενημερωτικά προγράμματα.

Μπορείς να μας βρεις

Μπορείς να βοηθήσεις